EL CONTROL TÈCNIC

Afecta a qualsevol construcció nova, modificació, ampliació, reforma o rehabilitació de qualsevol edifici.

Amb l’ entrada en vigor de la Llei d’ Ordenació de l’ Edificació (6 de maig de 2000), els promotors estàn obligats a subscriure una assegurança desenal de danys a l’ estructura de l’ edifici, com a requisit previ a la seva inscripció al Registre de la Propietat una vegada finalitzada l’ obra.

L’ Organisme de Control Tècnic (EQE-OCT) realitza un control de qualitat de l’ obra conegut com a “Control Tècnic”, indispensable per a que les companyies d’ assegurances puguin emetre les pòlisses.

EQE no intervé ni substitueix la Direcció Facultativa.

El control tècnic consisteix en:

-Revisió del Projecte Bàsic i del Projecte d’ Execució

-Revisió de l’ Informe Geotècnic

-Control de l’ obra durant la seva execució

-Verificació dels resultats del assajos de laboratori i dels materiales utilitzats.

Tot això es formalitza als informes normalitzats per a la companyia asseguradora.

El control realitzat es reflecteix als informes, normalitzats per les companyies d’ assegurances com serien: D0, D01, D5.1, D5.2, D6. Encara que per a obres amb característiques especials s’hauràn d’ emitir altres informes adicionals.

INFORMES

D0 “Informe de definició de riscs”
És un informe general i descriptiu de l’ obra.
Resultat de la revisió del Projecte Bàsic.

D01 “Informe de revisió del projecte d’ Estabilitat”
Recull els resultats de la revisió del Projecte d’ Execució una vegada comprovada l’ estructura i la cimentació.

D5.1 “Informe d’ execució. Cimentació”

D5.2 “Informe d’ execució. Estructura”

D5.3 “Informe d’ execució. Tancaments”

Recull els resultats de les visites realitzades a l’ obra, indicant l’adequació de l’ execució de l’ obra al projecte.

D6 “Informe final d’ obra”
En finalitzar l’ obra, l’ inspector d’ EQE realitza una visita a la mateixa per darrera vegada i emet un informe.

“Reserves Tècniques”
Són el documents a on es manifiesten les incidències sorgides respecte del projecte, del control d’ execució o dels resultats dels assajos dels materiales. Es comuniquen tant al Promotor com a la Companyia d’ Assegurances mitjançant l’ emissió d’ Actes que duen aquest nom.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

COMPARTIR:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email