PREGUNTES FREQÜENTS

Es defineix com a:

Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per a garantir, durant deu anys, el rescabalament dels danys materials causats a l’ edifici per vicis o defectes que tenguin el seu origen o afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’ edifici.

-Serà exigible la contractació d’ aquesta garantia per a Edificis amb destinació principal com a vivienda.

-S’ exceptua en el supost de l’ AUTOPROMOTOR individual d’ una única vivenda unifamiliar per a ús propi i al seu nom (en cas de ser societat també necessitarà l’ Asseegurança decenal).

Per a poder contractar una garantia de Assegurança Decenal, la entitat asseguradora, obliga al promotor a contractar els serveis d’ un gabinet de control, denominat OCT.

L’ Organisme de Control Tècnic (OCT) realitza un control de qualitat de l’ obra conegut com “Control Tècnic”, indispensable per a que les companyies d’ assegurances puguin emetre les pòlisses.

L’ OCT no intervé ni substitueix la Direcció Facultativa.

 • Revisió del Projecte Bàsic i del Projecte d’ Execució
 • Revisió de l’ Informe Geotècnic
 • Control de la obra durante su ejecución
 • Verificació dels resultats dels assatjos de laboratori i dels materials utilizats.

Tot allò es formalitza als informes normalitzados per a la companyia asseguradora.

El control realitzat es reflecteix als informes, normalitzats per les companyies d’ assegurances com serien: D0, D01, D5.1, D5.2, D6.

Encara que per a obres amb característiques especials s’hauràn d’emetre altres informes adicionals.

Abans de l’ inici de les obres:

 • Còpia de projecte bàsic i execució. (Paper o digital, que inclogui Memòries i plànols)
 • Estudi Geotècnic
 • Tota aquella documentació referida al terreny, projecte o edificació existent, que pugui donar més informació del conjunt.

Amb la documentació aportada, EQE revisarà el projecte i realitzarà un seguiment de l’ execució de l’ obra.

Durant les obres:

 • Documentació dels materials utilitzats a l’ obra.
 • Documentació dels assajos de laboratori realitzats.
 • Qualsevol documentació de control d’ execució realitzada, com poden ser, proves de càrrega, cates, micropilots, soldadures, …

En finalitzar les obres:

 • Certificat de final d’ obra de la direcció facultativa.
 • Acta de recepció d’ obra.
 • Pressupost desglossat detallant el valor de construcció final i altres despeses afegides.
 • Dades registrals del solar.
 • “D0 “Informe de definició de riscs”

És un informe general i descriptiu de l’ obra. Resulta de la revisió del Projecte Bàsic.

 • D01 “Informe de revisió del projecte d’ Estabilitat”

Recull els resultats de la revisió del Projecte d’ Execució una vegada feta la comprobació d’ estructura i de cimentació.

 • D5.1 “Informe d’ execució. Cimentació””
 • D5.2 “Informe d’ execució. Estructura”
 • D5.3 “Informe d’ execució. Fassanes i cobertes”

Recullen els resultats de les visites realitzades a l’ obra, indicant l’ adequació de l’ execució de l’ obra al projecte.

 • D6 “Informe final d’ obra”

En finalitzar l’ obra, l’ inspector de EQE realitza una visita a la mateixa per darrera vegada i emet un informe on es resumeix el control realitza i es dona per finalitza el procés de control.

 • “Reserves Tècniques”

Són els documents a través del quals es manifiesten les incidències sorgides respecte del projecte, del control d’ execució o dels resultats dels assajos del materials.

Es comuniquen tant al Promotor como a la Companyia d’ Assegurances mitjançant l’ emissió d’ Actes que duen aquest nom.”

EQE és un organisme de Control Tècnic que desenvolupa las seva missió a l’ àmbit de les Iles Balears. Amb la seva seu central a Palma de Mallorca i amb tècnics de control residents a Eivissa i a Menorca. afavorint el contacte directe amb l’ obra, constructor i tècnics, per una ràpida intervenció.

L’ única Missió és la de control de projecte i d’ execució d’ obres per a l’ obtenció de l’ Assegurança Desenal.

L’ equip d’ EQE està conformat per Arquitectes i Aparelladors qualificats i amb una formació específica en càlcul d’ estructures. I amb un posicionamient estable al sector des de 2001.

Control de projecte:

Si bé la LLeI 38/1999 només obliga a fer un control estadístic del 10%, a EQE ens comprometem a fer un recàlcul de l’ obra el més complet possible intentant arribar al 100% de l’ estructura.

S’ utilitzen programes informàtics de càlcul per tal d’ analitzar de forma conjunta l’ estructura completa.

*Una vegada feta la revisió del projecte, s’ envia l’ Acta de control a l’ arquitecte, informant del resultat de l’ estudi i informant de la documentació utilitzada, amb la fi d’ evidenciar la documentació revisada en cas de que hi hagués qualsevol canvi posterior.

Control d’ execució:

Abans de l’ inici de l’ obra es visitará el solar per fer una primera valoració del terreny una vegada excavat.

Abans de cada formigonat, sabates/murs/forjats/…, es realitza una visita comprovant la correspondència amb la documentació de projecte aportada per l’ arquitecte.

Durant l’ execució dels tancaments es realitza una visita per poder comprovar que s’ executa segons projecte.

Una vegada finalitzada l’ obra es fa una visita a la qual es comprova que no hi ha cap evidència de possibles patologies.

*Una vegada fetes cada una de les visitas, s’ informa a l’ arquitecte i a l’ aparellador del control realitzat, per tal d’ aclarar les possibles discrepàncies entre l’ obra i els plànols, o l’ execució amb els plànols correctes.

Una vegada fet el control, i una vez rebuda la documentació necessària, es redactarà l’ informe de cada fase finalitzada.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

COMPARTIR:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email